اداره شهرهاي بزرگ با تقويت محله ها و محله محوري بهتر انجام مي شود

شيراز- ايرنا- عضو شوراي اسلامي شهر شيراز ،محله محوري را رويكرد جديد و موثر مديريت شهري در كلانشهرهاي دنيا دانست و گفت: با توجه به رشد شهرنشيني و توسعه روزافزون شهرها، تقويت محله ها مي تواند مسوولان را در اداره شهرهاي بزرگ ياري كند.

به گزارش ايرنا زهرا يقطين، روز يكشنبه در ديدار با بانوان ياور شورا در محله هاي مختلف شهر شيراز افزود: تحكيم زيرساخت هاي فرهنگي و اجتماعي شهرها، توزيع عادلانه و متناسب پروژه هاي عمراني و امكانات شهري در محله ها و واگذاري مديريت برنامه هاي فرهنگي به خود مردم همچنين كمك خواهد كرد كه شهرونداني هوشمند با معيارهاي ايراني - اسلامي تربيت شوند.

نايب رييس كميسيون فرهنگي شوراي اسلامي شهر شيراز ، ادامه داد: ياوران شوراها، بازوي توانمند اين نهاد مردمي هستند و مي توانند شوراها را در زمينه هاي مختلف از جمله نحوه اجراي برنامه هاي فرهنگي در محله ها و بررسي ميزان اثربخشي اين برنامه ها ياري كنند.

يقطين بيان كرد: مردم از يك سو به ما به عنوان اعضاي شورا اعتماد دارند و از سوي ديگر ياوران شورا را براي كمك به اين نهاد برگزيده اند ، از اين رو مي توان ياوران شوراها را حلقه اتصال مردم هر محله و منطقه با مسوولان و خدمتگزاران مردم دانست.

وي بااشاره به گسترش عرصه اجتماعي زندگي شهري و لزوم ايجاد زيرساخت هاي فرهنگي در شهرها گفت: اقدامات و فعاليت هاي متعددي از سوي متوليان مختلف فرهنگ به ويژه مجموعه شهرداري در مناطق شهر انجام مي شود كه كيفيت سنجي اجرايي و محتوايي آنها اهميت بسياري دارد.

يقطين گفت: ياوران شورا به ويژه بانوان، مي توانند با دقت نظر خود و به سبب آشنايي كه با مختصات و ويژگي هاي محلات و نيازهاي فرهنگي و مطالبات مردمي دارند، به عنوان مديران فرهنگي ما را در مديريت كميت و ارتقاي كيفيت برنامه ها ياري دهند.

ياوران شوراها، انجمني غير دولتي، غير متمركز و غير سياسي است كه داوطلبانه در محله ها فعاليت مي كنند.ك/2

6122 /6118

سرخط اخبار استان‌ها