بازگشت ۷۰۰ هزار نفر به بازار اشتغال

تهران- ایرنا- روزنامه ایران در گزارشی آورده است: با شیوع کرونا از زمستان سال ۱۳۹۸، نخستین آثار این همه‌گیری در بازار کار کشور ازبهارسال گذشته، نمایان شد و درفصول بعد این آثار عمق بیشتری پیدا کرد. به گونه‌ای که تعداد شاغلان کشور دربهار ۹۹ نسبت به بهار ۹۸ نزدیک به ۱.۵ میلیون نفر کاهش یافت.

روزنامه ایران شنبه ۲۶ تیر در گزارشی وضعیت اشتغال کشور را در ۲ سال گذشته بررسی کرد و نوشت: اما تازه‌ترین گزارش مرکزآمار ایران از شاخص‌های بازارکار دربهارامسال نشان می‌دهد هرچند هنوز تا رسیدن به وضعیت قبل ازکرونا فاصله‌ها زیاد است، اما آثارمنفی کرونا بر بازار کار درحال فروکش کردن است.


در بهار امسال جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر با افزایش ۶۱۴ هزار و ۹۳۳ نفری نسبت به بهار سال گذشته به ۶۲ میلیون و ۷۹۷ هزار و ۶۴۰ نفر رسید. این جمعیت درمقایسه با فصل قبل یعنی زمستان سال گذشته نیز حاکی از رشد ۱۸۴ هزار و ۷۸۸ نفری است، به‌طوری که درزمستان ۹۹ جمعیت ۱۵ ساله و بیشتر ۶۲ میلیون و ۶۱۲ هزار و ۸۵۲ نفر بود.


 تقویت نیم میلیونی مشارکت
در بهار ١٤٠٠، به میزان ٤١,٤ درصد جمعیت ١٥ ساله و بیشتر از نظر اقتصادی فعال بوده‌اند، یعنی درگروه شاغلان یا بیکاران قرارگرفته‌اند. بررسی تغییرات نرخ مشارکت اقتصادی حاکی از آن است که این نرخ نسبت به فصل مشابه درسال قبل (بهار١٣٩٩) ٠.٤ درصد افزایش یافته است.


این نتایج حاکی از آن است که درمقایسه با فصل مشابه سال قبل، بیش از ٤٩٩ هزار نفر به جمعیت فعال ازنظر اقتصادی (شاغل و بیکار) افزوده شده است. این میزان در فاصله بهار ١٣٩٨ نسبت به بهار ١٣٩٩ کاهشی نزدیک به ۲ میلیون نفر داشته است. با وجود این، جمعیت فعال ٢٥ میلیون و ٩٦٧ هزار نفری در بهار امسال، همچنان نسبت به جمعیت فعال ٢٧ میلیون و ٤٦٠ هزار نفری بهار ١٣٩٨ از فاصله قابل توجهی برخوردار است.


براین اساس درحالی که در بهارسال گذشته نرخ مشارکت اقتصادی ۴۱ درصد بود، در زمستان این سال به ۴۰.۹ درصد کاهش یافت، اما در بهارامسال با رسیدن به ۴۱.۴ درصد از نرخ مشارکت درفصل مشابه سال قبل نیز فراتر رفت. بدین ترتیب در بهار سال گذشته ۲۵ میلیون و ۴۶۷ هزار و ۹۸۳ نفر در بازارکار ایران مشارکت داشتند که این رقم درآخرین فصل سال گذشته به ۲۵ میلیون و ۶۱۲ هزارو۷۶۳ نفر رسید و در بهار امسال جمعیت مشارکت‌کننده در بازارکار به ۲۵ میلیون و ۹۶۷ هزارو۴۹۸ نفر رسید. براین اساس، این جمعیت درمقایسه با بهار۹۹ برابر با ۴۹۹ هزار و ۵۱۵ نفر و نسبت به زمستان سال گذشته ۳۵۴ هزارو ۷۳۵ نفر افزایش یافته است.


۷۱۳ هزارنفر به شاغلان افزوده شد
جمعیت شاغلان ١٥ ساله و بیشتر دراین فصل ٢٣ میلیون و ٦٧٦ هزار نفر بوده که نسبت به فصل مشابه سال قبل ٧١٣ هزار نفر افزایش داشته است. طبق اطلاعات ارائه شده ازسوی مرکزآمار ایران نسبت اشتغال که در بهار و زمستان سال گذشته روی عدد ۳۶.۹ درصد ثابت مانده بود، در بهار امسال با رشد ۸ دهم درصدی به ۳۷.۷ درصد رسید. از نظر جمعیت شاغل نیز شاهد رشد ۷۱۳ هزار و ۲۴۷ نفری در بهار امسال نسبت به‌فصل مشابه سال قبل و رشد ۵۴۰ هزارو۹۸۱ نفری درمقایسه با زمستان سال گذشته هستیم. در بهار سال گذشته جمعیت شاغل کشور ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزار و ۶۴۷ نفر بود که در زمستان این سال به ۲۳ میلیون و ۱۳۴ هزار و ۹۱۳ نفر و در بهار امسال به ۲۳ میلیون و ۶۷۵ و ۸۹۴ نفر افزایش یافته است.


بدین ترتیب در حالی که تعداد شاغلان کشور در فاصله بهار۹۸ تا بهار ۹۹ بالغ بر یک میلیون و ۴۹۹ هزارنفرکاهش یافته بود، با بازگشت بیش از ۷۱۳ هزارنفر به اشتغال، نزدیک به نیمی از افرادی که در نخستین سال شیوع کرونا شغل خود را ازدست داده بودند، دوباره شاغل شده‌اند.


افزایش شاغلان بخش صنعت و خدمات
بررسی اشتغال در بخش‌های عمده اقتصادی نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠٠، بخش خدمات با ٤٨,٨ درصد بیش‌ترین سهم اشتغال را به خود اختصاص داده است. در مراتب بعدی بخش‌های صنعت با ٣٣,٢ درصد و کشاورزی با ١٧.٩ درصد قرار دارند.در مجموع بررسی تعداد شاغلان در سه بخش اقتصادی اصلی نشان‌دهنده رشد شاغلان دربخش صنعت و خدمات و کاهش دربخش کشاورزی است. به‌طوری که شاغلان بخش صنعت از ۷ میلیون و ۲۹۰ هزارنفر بهارپارسال به ۷ میلیون و ۸۷۲ هزار نفر در بهار امسال رسیده است. دربخش خدمات نیز این تعداد از ۱۱ میلیون و و ۴۰۴ هزار نفر در بهار ۹۹ به ۱۱ میلیون و ۵۵۲ هزار نفر افزایش یافته است. اما شاغلان بخش کشاورزی از ۴ میلیون و ۲۶۴ هزار نفر به ۴ میلیون و ۲۴۹ هزار نفر در این دو مقطع مورد بررسی رسیده است.


کاهش ۲۱۳ هزارنفری بیکاران
بررسی نرخ بیکاری افراد ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که ٨,٨ درصد از جمعیت فعال (شاغل و بیکار)، بیکار بوده‌اند. بررسی روند تغییرات نرخ بیکاری حاکی از آن است که این شاخص، نسبت به فصل مشابه درسال قبل (بهار ١٣٩٩)، یک درصد و نسبت به زمستان سال گذشته ۹ دهم درصد، کاهش یافته است.مقایسه جمعیت بیکار کشور در بهار امسال به بهارسال گذشته نشان دهنده کاهش ۲۱۳ هزارو۷۳۲ نفری بیکاران است که این اختلاف در بهار امسال به زمستان سال گذشته به ۱۸۶ هزار و ۲۴۶ نفر می‌رسد. در نخستین فصل سال ۱۳۹۹ جمعیت بیکاران کشور ۲ میلیون و ۵۰۵ هزارو ۳۳۶نفر بود که این تعداد در زمستان سال گذشته به ۲میلیون و ۴۷۷ هزار و ۸۵۰ نفر و در بهار امسال به ۲میلیون و ۲۹۱ هزارو۶۰۴ نفر کاهش یافته است.


نرخ بیکاری جوانان ١٥ تا ٢٤ ساله حاکی از آن است که ٢٢,١ درصد از فعالان این گروه سنی دربهار ١٤٠٠ بیکار بوده‌اند. بررسی تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد، این نرخ نسبت به فصل مشابه در سال قبل (بهار ١٣٩٩) ٢.٤ درصد کاهش یافته است. تعداد بیکاران دراین رده سنی نیز در مقایسه با بهار سال گذشته ۳۱ هزار و۹۷۶ نفر و نسبت به زمستان سال گذشته ۲۲ هزار و ۱۲۴ نفر کاهش نشان می‌دهد.


بررسی نرخ بیکاری گروه سنی ١٨ تا ٣٥ ساله نیز نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠٠، ١٥,٦ درصد از جمعیت فعال این گروه سنی بیکار بوده‌اند. این در حالی است که تغییرات فصلی نرخ بیکاری این افراد نشان می‌دهد این نرخ نسبت به بهار ١٣٩٩، به میزان ١.١ درصد کاهش یافته است.


 وضعیت اشتغال ناقص
بررسی سهم اشتغال ناقص جمعیت ١٥ ساله و بیش‌تر نشان می‌دهد که در بهار ١٤٠٠، ٩,٨ درصد جمعیت شاغل، به دلایل اقتصادی (فصل غیرکاری، رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت بیش‌تر و…) کمتر از ٤٤ ساعت در هفته کار کرده و آماده برای انجام کار اضافی بوده‌اند. این در حالی است که ٣٦.٤ درصد از شاغلان ١٥ ساله و بیش‌تر، ٤٩ ساعت و بیشتر در هفته کار کرده‌اند.

تطبیق بازار کار با شرایط کرونایی
مدیرکل دفترجمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکزآمار ایران درگفت‌وگو با «ایران» درباره تحولات بازارکار ایران ازابتدای شیوع کرونا گفت: با شیوع کرونا درکشور بازارکار بشدت ازاین همه‌گیری متأثر شد، به‌طوری که مقایسه آمار اشتغال در بهار سال ۱۳۹۸ یعنی ابتدای همه‌گیری با بهار سال گذشته حاکی از کاهش نزدیک به یک و نیم میلیون نفر است.


علی اکبرمحزون افزود: اما خوشبختانه در بهار امسال، تعداد شاغلان کشور بیش از ۷۹۹ هزار نفر افزایش یافته است که نشان‌دهنده بازگشت نیمی ازکسانی که شغل خود را ازدست داده بودن به اشتغال است.


وی با اشاره به این که همچنان شاخص‌های بازارکار کشوربه شرایط قبل از کرونا نرسیده است، ادامه داد: درحالی که در بهار سال ۱۳۹۸ تعداد شاغلان کشور به بیش از ۲۴ میلیون و ۴۶۱ هزارنفر رسیده بود، در اثر اعمال قرنطینه، محدودیت‌ها و فشاراقتصادی ناشی از کرونا، این تعداد در بهار سال گذشته به ۲۲ میلیون و ۹۶۲ هزارنفر رسید. اما این تعداد دربهارامسال به بیش از ۲۳ میلیون و ۶۷۵ هزارنفرافزایش یافته است که با وجود رشد درمقایسه با بهار سال گذشته، نسبت به پیش از کرونا فاصله زیادی دارد.
این مقام مسئول در مرکز آمار ایران، تأکید کرد: بررسی وضعیت بازار کار ایران از بهار سال ۱۳۹۸ تا بهار امسال نشان می‌دهد که فعالان این بازار به نوعی خود را با شرایط ایجاد شده، تطبیق داده‌اند.


به‌گفته وی، با توجه به تداوم این بیماری، بسیاری از کسب و کارها با رعایت پروتکل‌های بهداشتی سعی کرده‌اند، فعال باشند. مدیرکل دفترجمعیت، نیروی کار و سرشماری مرکزآمار ایران، اظهارکرد: درمیان بخش‌های سه گانه یعنی کشاورزی، صنعت و خدمات، در بهار امسال شاهد افزایش تعداد شاغلان در دو بخش صنعت و خدمات هستیم و تنها دربخش کشاورزی اندکی از تعداد شاغلان کمترشده است.


محزون درپایان یادآورشد: در بهار امسال، تعداد شاغلان و کسانی که در جست‌وجوی کارهستند افزوده شده است و برهمین اساس، نرخ مشارکت اقتصادی نیز از بهار سال گذشته بیشترشده است.


وی درپاسخ به این پرسش که با تداوم شیوع کرونا و ورود به پیک پنجم آن، بازارکار ایران درفصل تابستان امسال چه تغییراتی خواهد کرد؟ توضیح داد: هرچند پیش‌بینی شاخص‌های کار شدنی نیست، اما در مجموع می‌توان گفت که به‌دلیل تطبیق بازار با شرایط کرونایی، بعید به‌نظر می‌رسد که شاهد تغییر ملموس باشیم. در واقع درسال گذشته کرونا بیشترین تأثیرخود را براین بازارگذاشت و اکنون به سمت کاهش اخلال دربازارکارپیش می‌رویم.
 

سرخط اخبار پژوهش

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha