سامانه‌های آبیاری نوین و عبور از بحران خشکسالی

سیاست‌گذاری های دولت تدبیر و امید در مدیریت منابع آبی کشور سبب شد تا به گواه آمار امروز نیمی از طرح های تجهیز اراضی کشاورزی به الگوهای جدید آبیاری در دولت‌های یازدهم و دوازدهم انجام شود که در چهل سال گذشته بی سابقه بوده است.

برچسب‌ها

اخبار پرونده