شورای سیاست گذاری ائمه جمعه > سید عبدالنبی موسوی فرد