شورای اسلامی شهر شیراز > کمیسیون فرهنگی اجتماعی و ورزشی شورای شهر شیراز