خاموشی تابستانی

اوایل تیر ١٤٠٠ برق مناطق زیادی از کشور به طور مکرر قطع شد. فاصله خاموشی ها کمتر شد و زمان آن افزایش یافت.

قوای سه گانه برای حل مشکل به طور هماهنگ اقداماتی را آغاز کردند.

خبرها و گزارش ها در این زمینه را در این پرونده می خوانید .

برچسب‌ها

اخبار پرونده